КОД  НА АКРЕДИТАЦИЯТА: 2020-1-BG01-KA120-SCH-095038

ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ЛОВЕЧ Е СРЕД ШЕСТТЕ АКРЕДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ" ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

Езиковата гимназия в Ловеч е сред шестте акредитирани български организации в сектор "Училищно образование" по Програма "Еразъм+", съобщават от училището. Това е пореден успех, който дава възможност за опростен достъп до възможностите за финансиране по линия на Ключова дейност 1 за периода 2021 - 2027 г.

Основната цел на ПЕГ "Екзарх Йосиф I" е да се постигнат високи и трайни постижения в профилираното обучение на учениците, което ще гарантира бъдещото им кариерно развитие на международния пазар. При подготовката на проектопредложението избраната за целта училищна комисия се запозна в детайли с националните и европейските политики и стратегии за бъдещия програмен период. С общи усилия беше създадена "Стратегия за интернационализация на училището".

След задълбочен анализ на текущото състояние на международните обменни практики и приоритетите на ЕК за следващия програмен период, бяха набелязани стратегическите цели на училището и беше изготвен ориентировъчен график на физическите мобилности, които ще засилят процесите на глобализация на образователния процес.

Като акредитирана организация, ПЕГ "Екзарх Йосиф I" ще следва стриктно набора от стандарти за качество на програма "Еразъм", които са готова рецепта за успех.

Община Ловеч, пресцентър

07.04.2021 г.

към източника

-----------------------------------------------------------------------------------

Училищните проекти по програма "Еразъм+" са съфинансирани от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started